படித்ததில் பிடித்தது – 3

இப்பிரபஞ்சத்தின் முடிவில்லா விரிவின் முன், இழந்த தேசத்திற்கான மன்னனின் கவலைக்கும் உடைந்த பொம்மைக்கான குழந்தையின் கண்ணீருக்கும் அதிக வித்தியாசம் இல்லை.

”பூ” சூடுபவருக்கு ஏற்ப தன் தன்மையை, வாசத்தை மாற்றுவதில்லை

இன்னொரு நான் வேண்டும் உன் மொத்த அன்பையும் அள்ளிப் பருக…

‘நீ சீரியஸாவே இருக்கமாட்டியா’னு யாராவது கேட்டா நீங்கள் இவ்வுலகை இயக்குபவர்களில் ஒருவர்.

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லையென்று சொல்வதில்லை – கையேந்த விடுபவன் இறைவனா.??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s