படித்ததில் பிடித்தது – 5

மயிலிடத்து பறிக்கப்பட்ட
இறகின் வண்ணம்
கண்டு வியப்பிலாழ்ந்து,
தனக்குமொன்று கிடைக்காதாவென்று
ஏங்கி கவலை கொள்ளும் மனிதர்களுக்கு மத்தியில்,
இறகை இழந்த மயிலின்
உணர்வு பற்றி
கவலை கொள்வீர்களேயானால்,
நீங்களும் நானும் நண்பர்கள்!!!

One thought on “படித்ததில் பிடித்தது – 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s