மழைச்சாரல் – 7 [சாரலின் சங்கேதங்கள்]

மழைச்சாறல் – சாரலின் சங்கேதங்கள்

சங்கீதச் சாரலில்
சங்கேதங்களால் – தன்
அகம் மகிழும்
சிறு குழந்தையை
சினம் கொண்டு அழைக்கும்
அன்னைக்கு தெரியுமா
சாரலின் சங்கேதங்கள்!

One thought on “மழைச்சாரல் – 7 [சாரலின் சங்கேதங்கள்]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s