மழைச்சாரல் – 9 [மழைமுன் நேரம்]

மழைச்சாறல் – மழைமுன் நேரம்

மழைச்சாறல் – மழைமுன் நேரம்

முதல் துளியில்
வானம் நடுநடுங்கியது.
பதற்றமுற்ற பறவைகள்
ஒண்டின மரங்களில்.

நிச்சலனமான நிலப்பரப்பில்
நீர் ஆரவாரங்கள்
வரைந்தது சாரல்
திரண்ட குளிர்ச் சொட்டில்
வெப்பம் அணையும் ஒலி பெருகிப்
புரண்டு கொள்கிறது
ஈர மண்.

அற்புதங்களின் நிலையாமையைச்
சொல்லும் நோக்கத்தோடு
வளைந்து கிடக்கிறது வானவில்
குழந்தைகளை வாசலுக்கு இழுத்து
நிறங்களை
சுவாசித்து வாழும்
இச்சை கிளப்பி
அருகில் மிதக்கும்
கன மேகங்களைக்
காட்டுகிறது
திண்மைப்பதம் ஏறிய காற்று.

கூடு கட்ட
ஒற்றை வைக்கோல்
கொண்டு பறக்கிறதொரு சிட்டு
அவசரஅவசரமாக.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s