மழைச்சாரல் – 12 [வர்ணக் குடை]

 மழைச்சாறல் – வர்ணக் குடை


மழைச்சாறல் – வர்ணக் குடை

கருப்பு குடை
காண்பித்தால்
மீண்டும் வரமாட்டாய்
என்பதாலா-இவள்
வர்ணக் குடை
விரிக்கிறாள்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s