மழைச்சாரல் – 13 [மழை. தேநீர்.]

மழைச்சாறல் - மழை. தேநீர்.

மழைச்சாறல் – மழை. தேநீர்.

என் அருகில்அமர்ந்து
தேநீர் அருந்த
மழை
காதலியாகவோ
நண்பனாகவோ
இருக்க அவசியமற்றது

மழையாக இருந்தாலே
போதும்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s