மழைச்சாரல் – 14 [மழை போன பின்னும்]

மழை போன பின்னும்

மழை போன பின்னும்

பச்சையுமாய்
ஈரமுமாய் குளிர்ச்சியுமாய்
தலை துவட்டாம்ல்
மரங்கள்…
செடிகள்…
கொடிகள்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s